Bahasa Dayak Belait

Bahasa Dayak Belait, adalah bahasa yang dituturkan oleh suku Dayak Belait di Bebuloh, kabupaten Muasa, Brunei.

Klasifikasi: Austronesian: Malayo-Polynesian: Borneo Utara: Sarawakan: Berawan: Belait

Kamus:
 • [miʔ] alɛm = dalam, di dalam
 • [miʔ] juŋ = di atas
 • [miʔ] siou = di bawah
 • abeow = abu
 • abiŋ = kiri
 • adin = nama
 • ɑgiəm = kaki
 • alim = jalan / jalur
 • amɛn = rumah
 • amot = akar
 • ana = anak
 • asau = anjing
 • atay = hati
 • banɛh = suami
 • barɛh = bahu
 • baroy = angin
 • bateow = batu
 • batoʔ = leher
 • baʔot = takut
 • bəlabeow = tikus
 • bərabi = sayap
 • bərieu = baru
 • bərit = berat
 • bəturan = berkata
 • biɛʔ = basah
 • bit = panjang
 • biʔ = pendek
 • buleow = bulu
 • buleow ndaov = awan
 • buliən = bulan
 • buloən = orang / manusia
 • buroʔ = busuk
 • buyɛʔ = bunga
 • ceow = datang
 • dagɛŋ = daging
 • daʔon = daun
 • dəli = lidah
 • diʔin = cabang
 • əmbaij = apa?
 • əndupay = mimpi
 • gadung = hijau
 • gembah = bagaimana?
 • gəroəŋ = guntur
 • gutɛp = gigit
 • hijau = hijau
 • iɛh = bahwa
 • itɛh = ini
 • jamiʔ = kotor
 • jau = jauh
 • jeow = ekor
 • jiʔ = baik
 • jũd = belakang
 • juliʔ = ludah
 • kajeow = kayu
 • kalabaŋ = laba-laba
 • kalau = jika
 • kamai = kami
 • kapal = tebal
 • katay = bunuh
 • kateow = jatuh
 • kaw = saya
 • kəduʔ = duduk
 • kəməmbaŋ = bengkak
 • kərəjɛh = kerja
 • kəsā = masak
 • kətabɛh = semua
 • kitah = kita
 • kulɛt = kulit
 • kuman = makan
 • kuniŋ = kuning
 • kuteow = kutu
 • lai = laki-laki
 • lakau = berjalan kaki
 • laŋit = langit
 • laut = laut
 • lɛm = malam
 • ləmau = lemak / minyak
 • ləŋan = lain
 • lɛow = mereka
 • ləpɛ = tipis
 • ləsau = hangat
 • lukɔŋ = cacing (cacing tanah)
 • lumbay = baring
 • macam əmba = bagaimana?
 • madaʔ = endus, mencium aroma
 • makɛt = sakit
 • maloŋ = melempar
 • manau = mencuri
 • marā = kering
 • mariow = garuk
 • maroi = jahit
 • matah = mata
 • matay = mati
 • maʔaŋ = merah
 • məciʔ = tahu
 • mədil = tembak
 • məkil = tidur
 • məkol = gali
 • məkut = hisap
 • məlaʔ = lihat
 • mələŋah = aliran
 • məlɛy = beli
 • məmanoʔ = burung
 • mənad = memanjat
 • mənaŋɛi = nangis
 • məñit = berdiri
 • meñiʔ = kunyah
 • məpoʔ = pukul
 • mərah = peras
 • məran = kayu / hutan
 • meron = tiup
 • məsan = menghindar
 • məsap = minum
 • mətam = hitam
 • milay = pilih
 • miʔ = di
 • miʔ umbah = mana?
 • mudoŋ = menghitung
 • mukā = buka
 • mukot = hantam
 • mulah = tanaman
 • mulon = hidup
 • mulon = tumbuh
 • munoŋ = mulut
 • mutā = muntah
 • nai = siapa?
 • naw = engkau
 • naʔ = nyamuk
 • ndaow = hari
 • ndɛh = tidak
 • ndoŋ = hidung
 • n̂ɛh = dia
 • nipab = ular
 • nipan = gigi
 • nusau = bersembunyi
 • ŋan = tangan
 • ŋan = dan
 • ŋaʔay = menguap
 • ŋəsɛŋ = tertawa
 • patā = bintang
 • pəlaŋoi = berenang
 • pələtap = dengar
 • pərā = hujan
 • pigɛt = ikat
 • pikir = pikir
 • piliʔ = bagi
 • pitin = pegang
 • poʔ = debu
 • pusɛŋ = belok, ubah arah
 • putā = ikan
 • putay = putih
 • rajɛh = luas
 • rəjɛh = besar
 • rɛt = pasir
 • robɛn = tua
 • sāb = api
 • sabah = istri
 • sapau = atap
 • sasik = danau
 • saʔat = buruk
 • saʔit = sakit
 • səkudɛh = kapan?
 • səmā = darah
 • səpɛt = sempit
 • sərad = tajam
 • siʔ = air
 • soʔ = rambut
 • stɛr = petir
 • sumiʔ = dekat
 • sundab = bakar
 • talai = tali
 • tamah = ayah
 • tanaaid = usus
 • tanaʔ = bumi / tanah
 • taud = jarum
 • taʔon = tahun
 • təjeow = telur
 • təjin = perut
 • təliŋah = telinga
 • təpoʔ = bersembunyi
 • tərəsai = dingin
 • terusau = bersembunyi
 • tinah = ibu
 • titay = susu, payudara
 • tiʔ = kecil
 • totaʔ = potong
 • tubɛh = rokok
 • tubiaʔ = tusuk, menusuk
 • tulāŋ = tulang
 • tulon = terbang
 • tumol = kusam, tumpul
 • tuno = benar
 • turei = perempuan
 • tuʔau = kanan
 • ukau = kepala
 • umah = rumput
 • uñiow = anda
 • uŋɔən = buah
 • uwai = garam

bilangan:
 • cɛh/səlang = satu
 • dubɛh = dua
 • təlau = tiga
 • pāt = empat
 • limah = lima
 • nam = enam
 • tujew = tujuh
 • marai = delapan
 • mupai = sembilan
 • pulo = sepuluh
 • ? = duapuluh
 • ? = limapuluh
 • merato = seratus
 • meribew = seribu

------------
keterangan:
- ʔ = '
- ŋ = ng

sumber:
- antara
- kaltimpost.co.id
- language.psy.auckland.ac.nz
- dayakbaru.com
- wikipedia
- kompas.com
- dan beberapa sumber lain

No comments:

Post a Comment