Bahasa Bugis


Bahasa Bugis, adalah suatu bahasa yang dituturkan oleh masyarakat di sulawesi selatan, yaitu suku Bugis. bahasa Bugis ini masih berkerabat bahasa dengan bahasa Makasar dan bahasa Toraja.

Bilangan
.  nolo                                                  nol                                        0
.  seddi                                                satu                                       1
.  duwa                                                dua                                       2
.  tellu                                                  tiga                                       3
.  eppa                                                  empat                                   4
.  lima                                                  lima                                      5
.  enneng                                              enam                                     6
.  pitu                                                   tujuh                                     7
.  aruwa                                               delapan                                 8
.  asera                                                 sembilan                               9
.  seppulo                                             sepuluh                                 10
. 
.  seppulo seddi                                   sebelas                                  11
.  seppulo duwa                                   dua belas                              12
.  seppulo tellu                                     tiga belas                              13
.  seppulo eppa                                    empat belas                          14
.  seppulo lima                                     lima belas                             15
.  seppulo enneng                                enam belas                            16
.  seppulo pitu                                      tujuh belas                            17
.  seppulo aruwa                                  delapan belas                        18
.  seppulo asera                                    sembilan belas                      19
.  duwappulo                                       dua puluh                             20
.                                                                                                       
.  duwappulo seddi                             dua puluh satu                      21
.  duwappulo duwa                             dua puluh dua                      22
.  duwappulo tellu                               dua puluh tiga                      23
.                                                                                                       
.  tellupulo                                           tiga puluh                             30
.  tellupulo seddi                                 tiga pulu satu                        31
.  tellupolu duwa                                 tiga puluh dua                      32
.                                                                                                       
.  patappulo                                         empat puluh                         40
.  limappulo                                         lima puluh                            50
.  ennengpulona                                   enam puluh                           60
.  pituppulo                                          tujuh puluh                           70
.  aruwapulona                                     delapan puluh                       80
.  aserapulona                                      sembilan puluh                     90
.  siratu                                                seratus                                  100


Hari dan Waktu
.  sining / asining                                 senin
.  selasa                                                selasa
.  araba                                                 rabu
.  kamisi                                               kamis
.  juma`                                                jum`at
.  sattu                                                 sabtu
.  aha`                                                  minggu
.                                                          
.  ele`                                                   pagi
.  tengasso                                           tengah hari
.  areweng / labu kesso                        sore
.  tengnga benni                                   tengah malam
.  esso                                                  siang hari
.  wenni                                               malam hari
.  esso wnni                                         siang malam
.  esso-esso                                          setiap hari
.  wenni-wenni                                    setiap malam
.  ele kele`                                            setiap pagi

Bulan
.  naagai                                               uleng seddi                           januari    1
.  palagunai                                          uleng duwa                          februari   2
.  bisaakai                                            uleng tellu                            maret      3
.  jettoi                                                 uleng eppa                            april        4
.  sarawanai                                         uleng lima                             mei         5
.  pe'darawanai                                    uleng enneng                        juni         6
.  sujiwi                                                uleng pitu                             juli          7
.  pacciekai                                          uleng aruwa                          agustus   8
.  pociyai                                              uleng asera                           september           9
.  mangasierai                                      uleng seppulo                       oktober   10
.  mangase'tiwi                                    uleng seppulo seddi             november           11
.  mangalompai                                    uleng seppulo duwa             desember            12

Jam
.  tette seddi                                        jam satu                                1
.  tette duwa                                        jam dua                                2
.  tette tellu                                          jam tiga                                3
.  tette eppa                                         jam empat                             4
.  tette lima                                          jam lima                                5
.  tette enneng                                     jam enam                              6
.  tette pitu                                           jam tujuh                              7
.  tette aruwa                                       jam delapan                          8
.  tette asera                                         jam sembilan                        9
.  tette seppulo                                     jam sepuluh                          10
.  tette seppulo seddi                           jam sebelas                           11
.  tette seppulo dua                              jam dua belas                       12
.                                                                                                       
.  siteng`nga siddi                                setengah satu                        12.30
.  siteng`nga duwa                               setengah dua                        01.30

Arah
.  timur                                                 a`laut                                    timoreng
.  selatan                                              ma`noreng                            lautang
.  barat                                                 o`rei                                      wattang
.  utara                                                 ma`nyiang                            rijang
.                                                                                                       
.  atas                                                                                                ya`se
.  bawah                                                                                            ya`wa
.  samping                                                                                         ben`reng
.  belakang                                                                                        monri
.  depan                                                                                            yolo
.  sudut                                                                                             sun (sunna)

Sebutan Keluarga
.  sijing / sumpulolo                             keluarga
.  nene                                                  kakek / nenek
.  nene uttu'                                         buyut
.  ambo                                                bapak / ayah
.  indo                                                  ibu
.  wija                                                  anak
.  ana bunge                                         sulung
.  paccucu`wang                                  bungsu
.  sule`ssureng                                      saudara
.  pada`roane                                       saudara laki-laki
.  pada`kunrai                                      saudara perempuan
.  anri                                                   adik
.  deang                                               kakak
.  be`ne                                                istri
.  la`kka`i                                             suami
.  se`laleng                                           biras (ipar sama ipar)
.  ipa`                                                   ipar
.  metua                                               mertua
.  mengi`ttung                                      menantu
.  bai`seng                                            besan (orang tua sama orang tua)
.  sappo si`seng                                    sepupu sekali
.  sappo ke`duwa                                 sepupu dua kali
.  sappo ke`tellu                                   sepupu tiga kali
.  a`mure                                              paman / om
.  nu`re                                                 kemanakan
.  appo                                                 cucu
.  appo uttu                                          cicit
.  appo sarompeang                             cucunya cucu
.  purambo                                           bapak tiri
.  purindo                                             ibu tiri
.  purowana                                         anak tiri
.  sulessureng kaporo                           saudara tiri
.  becce / asse                                       nama bayi perempuan yang baru lahir
.  baco / aso                                         nama bayi laki-laki yang baru lahir

Warna
.  cella / eja                                          merah
.  cella pili                                            merah cerah
.  kudara                                              hijau
.  on`nyi / ridi                                      kuning
.  pute                                                  putih
.  bakko                                               merah jambu / pink
.  kamummu                                        ungu
.  gawu / kondo                                   biru
.  sikola`                                               coklat
.  bolong / lotong                                 hitam
.  mabolong cenning                            hitam manis
.  bolong keppu                                   hitam pekat
.  kelleng                                              hitam kecoklatan
.  awu-awu                                          abu-abu
.  jingga                                               jingga (orange)
Berdasarkan abjad

A
-  aceace                                               lamtoro
.  addeng                                             tangga
.  aga                                                    apa
.  aga iyyatu                                         apakah itu
.  agaje’                                                apa sih
.  agaro                                                apa itu
.  agasi                                                 apalagi
.  agatu                                                ada apa
.  aja’                                                   jangan
.  aje                                                     kaki
.  aju annasuangeng                             kayu bakar
. akka                                                  kadas 
 .  akka                                               angkat
.  akkalarapangeng                              perumpamaan
.  akkatareng                                        mal
.  akkatta                                             maksud, rencana
.  akkibbuarengnga’                             buatkan saya
.  akkinakkonroang                              tempat tinggal
.  akkinanreang                                    tempat mencari makan
.  akkonyoang                                      kobokan
.  ale’                                                   hutan
.  aleku                                                 diri saya
.  alena                                                 dia sendiri
.  allamperenna                                    kelanjutannya
.  allong                                               leher
.  alu                                                    alu
.  ambo’                                               bapak
.  ampai                                                makanya
.  ampelo                                              ulat daun bakal kepompong
.  amputu                                             tumit
.  ana’                                                  anak
.  ana’boroane                                      saudara laki-laki
.  anaddara                                          gadis
.  anakkaddeng                                    anak tangga
.  anakkalima                                       jari kelingking
.  ancajiangekku                                  kelahiranku
.  ancajiangenna                                   kelahirannya
.  anging                                              angin
.  angkanguluang                                 bantal
.  anre                                                  makanan
.  anri                                                   adik
.  arang                                                tahi lalat
.  ariwi                                                 pinggul
.  arung                                                bangsawan
.  aruwa                                               delapan
.  ase                                                    padi
.  aseng                                                nama
.  assikolang                                         sekolahan
.  asu                                                    anjing
.  awo                                                  bambu
.  awu                                                  abu
.  awuawu                                            warna abu-abu

B
.  bajoajo                                              bayangan
.  balawo                                              tikus
.  bale                                                   ikan
.  balesse                                              karung
.  bangkung                                         parang
.  banta’                                               goblok
.  bawi                                                 babi
.  bebe’                                                bisu
.  beleng                                               idiot
.  bembe’                                             kambing
.  bengngo                                           dungu
.  berebere                                            semut
.  bici’                                                  bisik
.  bittara                                               langit
.  boccili’                                             kadal
.  bojo                                                  keong
.  bola                                                  rumah
.  bola doko                                         rumah sakit
.  boliboli                                             botol
.  bori                                                   pantat
.  bosi                                                   hujan
.  buaja                                                 buaya
.  bung                                                 sumur

C
.  cakkindi’kindi’                                 genit
.  cambang                                           cambang
.  camming                                           cermin
.  campa’                                              tepuk
.  canecci’                                            gerimis
.  canring                                             pacar
.  cante’                                               gelas minum
.  canteng                                             gelas minum
.  cappu                                                habis
.  capu                                                  belai
.  carangi                                              ranting bambu
.  caredde’                                           hemat
.  care-care                                           pakaian
.  carobeang                                         lengah
.  cedde’                                              sedikit
.  cedde’i                                             hampir
.  ceppii                                                kumis
.  cicca’                                                cicak
.  cilla’                                                 cela’
.  cobanna                                            seandainya
.  cobe’                                                cobe
.  cobekeng                                          cobe
.  coki                                                  kucing
.  colli’                                                 pucuk
.  colo’                                                 korek api
.  coppa’                                              nyelutuk (menimpali pembicaraan orang lain)
.  coraketeng                                        bulan purnama

D
.  dapo                                                 tungku
.  dapureng                                          dapur
.  dalle                                                 rezki
.  dare’                                                 kebun
.  datu lima                                          jari tengah
.  de` / ciaka                                         tidak
.  de`gaga                                            tida ada
.  doccili                                              telinga
.  dongi                                                burung kecil
.  donpeng                                           teraktor
.  dotoro                                              dokter

E
.  elong kelong                                     nyanyian
.  elong                                                lagu
.  eppa                                                  empat
.  enneng                                              enam

G
.  galecce                                             cubit
.  galung                                              sawah
.  gangkanna                                        akirnya
.  gasing                                               gasing
.  gau’                                                  perbuatan
.  gincung                                            gincu
.  golo’                                                 bola
.  gora                                                  teriak
.  gore                                                  sangrai

I
.  idi’na                                                andalah
.  ilautang                                            sebelah selatan
.  ilua’                                                  rambut
.  indo’ lima/kalima                             ibu jari
.  inreng                                               utang
.  irijang                                               sebelah utara
.  iriwa                                                 dipangku
.  isi                                                      gigi
.  itimoreng                                          sebelah timur
.  iwattang                                           sebelah barat
.  iyya’na                                             sayalah
.  iyyana                                               betul
.  iyyanae                                             inilah

J
.  jaji                                                    jadi
.  jajiang                                               peranakkan, kelahiran
.  jalampetti’                                        jebakan gantung
.  jambang                                            berak
.  jamerru                                             cemberut
.  jampabeang                                      kurang perhatian
.  jampu                                               jambu
.  janci                                                  janji
.  jari geno (tareno)                              jari manis
.  jarompi                                             berak dengan banyak air
.  jebba’                                               jebakan
.  jennang                                             juru masak/kepala pelayan
.  jerru’                                                 melubangi dengan besi panas
.  jokka                                                berjalan
.  joli’                                                   mencret
.  jolo’                                                  sebentar dulu

K
.  kaca gommo’                                    toples
.  kadera                                              kursi
.  kaju                                                  sayur
.  kalapua                                             kurakura
.  kaleppa                                             pelepah
.  kallolo                                              bujang
.  kaluku                                              kelapa
.  kampong                                          kampung
.  kampu                                              tempat mengeram
.  kancing                                             kanci
.  kandu’-kandu’                                 kantongan jinjing
.  kanuku                                             kuku
.  kapang                                              barangkali
.  kappara’                                           baki
.  kapu’                                                gelap gulita
.  kapujiang                                          sok aksi
.  karanjeng                                          keranjang
.  kareba riolo                                      sejarah
.  kariki                                                jari
.  kasi’na                                              kasihan
.  kebbong / makebbong                      busuk
.  kibburu’                                            kuburan
.  korre’1, manila2                               mentok
.  kuwaetopa                                        dan juga

L
.  labbu                                                panjang
.  ladang                                              lombok
.  lale                                                    lalat
.  lambace                                            tomat
.  lame                                                  ubi kayu
.  lame’                                                udang kecil yang dikeringkan
.  lare’                                                  kangkung
.  lari                                                    lari
.  lautang                                             selatan
.  lima                                                  tangan
.  laweseng                                          kelaparan

M
.  mabbana                                           retak
.  mabbau                                             berbau
.  mabbuangseuwwae                          berserah diri pada allah
.  mabbusa                                           berbusa
.  mabea’                                              manja
.  mabessa                                            pemurah
.  mabuaja                                            rakus
.  macaredde’                                      bersifat hemat
.  macilaka                                           sial
.  maddapicu                                       ngengsot
.  maddappilu                                      selalu ikut lengket di dekat orang
.  maddennuang                                  mengharap
.  maddilla                                           terbakar
.  maddiwa                                          memangku
.  majabe                                              manja
.  makkanre                                          akibat yang dihasilkan dari suatu perlakuan atau peristiwa
.  makkapu                                           memecahkan
.  makkaritutu                                      berhati-hati
.  makkunrai                                        perempuan
.  malabo                                              gemar memberi
.  malampe sunge’                               panjang umur
.  malampe                                           panjang
.  malepa                                              datar
.  maliwaseng                                      lapar
.  mallaga                                             berkelahi
.  mallajang                                          menguap, raib
.  mallalio’                                           senandung irama tiada henti
.  mallellung                                         mengejar, memburu
.  malleppang                                       pipih
.  mallibu                                             bundar, bulat
.  mallino                                             nampak (makhluk halus)
.  mallongga’                                       bermain egran
.  mallua’                                             api membesar
.  malomo                                            mudah
.  maloppo                                           besar (ukuran)
.  maluru                                              sering
.  mangerreng                                      mengeram
.  mannennung                                     membaca
.  mannennungeng                               selamanya, kekal, abadi
.  manu’                                               ayam
.  mapesse                                            pedis
.  mapu                                                pecah
.  maraja                                               besar (bobot)
.  marengkalinga                                  mendengarkan
.  mareso                                              kelelahan
.  maringeng                                        ringan
.  maseke’                                            buruburu
.  masekke’                                          pelit
.  masempo                                          murah
.  masoli                                               mahal
.  massampa                                         merontokkan padi dari batangnya
.  massangking                                     memotong padi
.  massesse’kale                                   menyesal
.  massolla-solla                                   selonjor sambil sentakkan kaki
.  massuajang                                       bebas lepas
.  mata                                                 mata
.  matane’                                            berat
.  mataru                                              tuli
.  melo                                                 mau
.  mejang                                              meja
.  messo                                               kenyang
.  mettu                                                kentuk
.  mingngala                                         panen
.  muddani                                           rindu / kangen

N
.  nanre                                                nasi
.  naonroi                                             dia tempati
.  nappanna                                          barusan
.  nennia                                               dan juga
.  niaregga                                            entah siapa
.  nulle                                                 dia sanggup
.  nulle kapang                                     bisa jadi
.  nyameng(1) manyameng(2)             tenram(1), nikmat(2)
.  nyareng                                            kuda

O
.  obeng                                               obeng
.  ongko                                               yang dikuasai
.  oroane                                              pria
.  osing                                                 arang
.  osong                                                puisi
.  ota                                                    siri

P
.  pabbissa                                            air khusus untuk membersihkan
.  padakkunrai                                     sama - sama perempuan bersaudara
.  padaroane                                         sama-sama laki-laki bersaudara
.  paddennuangeng                              pengharapan
.  pajjello’                                            telunjuk
.  pakka tellu                                        simpang tiga
.  pakkabata, pakkalaleng,                   persimpangan jalan
.  pakkawaru                                        usaha
.  pakkeppa                                          simpang empat
.  pakodi’                                             sampul
.  pale’ kaje                                          telapak kaki
.  pale’ lima                                          telapak tangan
.  palippaling                                        lengan
.  palla’                                                pagar
.  pallapi’ aro                                       tameng dada, tukang pukul
.  pallapi’                                             lapisan/alas
.  pang                                                 paha
.  pangkaukeng                                    perbuatan
.  panipani                                            balingbaling
.  panrita                                              orang cerdik pandai
.  panyingkulu’                                    tikungan
.  pappesangka                                     larangan
.  pattapi                                              tampih
.  pesse                                                 jahe
.  pesse’                                               tindis
.  pettang                                             gelap
.  piso                                                   pisau
.  polo pang polo panni                        tidak berdaya
.  polo                                                  polo
.  polopeng                                          polpen
.  poppang                                           paha
.  pura                                                  pernah
.  purani                                               sudah
.  pusa                                                  kesasar
.  puse’                                                 keringat

R
.  rakkala                                              alat untuk membajak sawah
.  rakkapeng                                         alat memotong padi
.  rakkeang                                           tingkap dalam
.  reppa’                                               pecah
.  rese’                                                  gabah
.  ri monri                                             di belakang
.  ri tengnga                                         di tengah
.  ri yase’                                              di atas
.  ri yawa                                             di bawah
.  ri yolo                                               di depan
.  rijang                                                utara
.  riolo                                                  dahulu kala

S
.  sadang                                              dagu
.  saji                                                    saji
.  salaga(1), massalaga(2)                    bajak, alat membajak sawah1, membajak sawah menggunakan sapi(2)
.  salima                                               selima (belahan bambu)
.  samanna                                           sepertinya
.  samelang                                          kutu busuk
.  sampo geno                                      sebahu
.  sampunungeng                                 mangkok
.  sangadi wenni’                                 kemarin dulu
.  sangadi                                             besok lusa
.  sanggara’                                          pisang goreng
.  saoraja                                              istana kerajaan
.  saping                                               sapi
.  sappo                                                sepupu
.  sarebba                                             minuman jahe
.  sarekkuammeng                               semoga
.  saroso                                               jagung diiris kecil
.  seppi                                                 copot
.  serri                                                  rumput
.  serra’                                                burung hantu
.  serrang                                              kemarau
.  siame’                                               rekat
.  siame’ame’                                       rukun
.  siccanring                                         pacaran
.  sikku                                                 siku
.  silariang                                            kawin lari
.  silessureng                                        saudara
.  sipu                                                   karung
.  siru’                                                  sendok
.  sisenna                                              sekalinya
.  sissenna                                            kenalannya
.  sitinaja                                              sepantasnya
.  sokko                                                nasi ketan
.  sompa                                               mahar
.  sompe’                                              rantau
.  songko’                                            peci
.  sukku                                                sempurna
.  sulapa’                                              segi
.  sulara                                                celana

T
.  tabbussu’                                          terbanting
.  tabe’                                                 permisi
.  takkappo                                          tiba
.  talliwe’                                             terlalu
.  tappere                                             tikar, bergerak serong
.  tawaro                                              sagu
.  tedong                                              kerbau
.  terri                                                   nangis
.  timoreng                                           timur
.  timpa’ laja                                        tingkap luar
.  timu                                                  bibir
.  tipu                                                   utuh
.  to pang                                             pangkal paha
.  toddang                                            hilir
.  tompang                                           sepuh
.  tompo                                               muncul
.  tudakki’                                            silahkan duduk
.  tudang                                              duduk
.  tudangeng                                        tempat duduk

U
.  ula                                                    ular
.  ulaweng                                            emas
.  ulle’                                                  ulat
.  ulu                                                    kepala
.  uluwa’ / gemme`                              rambut
.  urang                                                udang
.  uttu                                                   lutut

W
.  wae                                                   air
.  wae kaluku                                       air kelapa
.  wae namonamo                                embun
.  wae pella                                          air panas
.  wae pura pella                                  air telah dimasak
.  wajuaju                                             baju
.  wasewase                                         kapak
.  wattang                                            barat
.  wellakkesso                                      terik matahari
.  werre’                                               beras
.  wettang                                            perut
.  wilua’                                               rambut

Y
.  ya’jai                                                pura-pura
.  yaregga                                             atau
.  yase’                                                 atas
.  yattungka                                         disengaja
.  yawa                                                 bawah
.  yengkalinga                                      didengar


sumber:
- http://www.rappang.com/2009/12/kamus-bahasa-bugis.html
  kamus bahasa bugis a - y di susun oleh l. a. sanrang s., s.pd., m.pd.i
  diedit oleh admin (www.rappang.com)
- en.wikipedia.org


No comments:

Post a Comment